ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Εάν απλά θέλετε να σας ενημερώνουμε για όλες τις εξελίξεις, παρακάλω αναγράψετε το Email σας


Joomla : ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ

 

 

 

        logo ypoan gr

 

 

LOGO-YPAPE-COLOR-EL SMALL

 

header2

 


efepae

banner_sg_210


espa2


epaniilogo2


eu-el2

 

eaa

 

 

exostrefeia II

 

kampania etean

 

 

photo contest 2014 el

 

 

Πράσινος Τουρισμός

Πράσινος Τουρισμός

Νέα - Ανακοινώσεις

 

 

ΚΥΑ

ΦΕΚ

  • 24/04/2013 Τροποποίηση - συμπλήρωση του οδηγού του Προγράμματος "ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ"

Παραρτήματα Τροποποιημένου Οδηγού

ΚΥΑ Τροποποίησης

Οδηγίες συμπλήρωσης Αιτημάτων Τροποποίησης του Προγράμματος "ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" στο ΠΣΚΕ

 

 

 

 
Περίληψη

Πράσινος Τουρισμός

Αναθέτουσα Αρχή : Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

Φορείς Διαχείρισης: ΥΠΟΤ/ΓΓΤ/ΕΥΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ– ΕΦΕΠΑΕ

Προϋπολογισμός Προγράμματος: 30 εκ. €

Ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης: 40% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων: 20/12/2010

Καταληκτική ημερομηνία  ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων: 31/03/2011 (κατόπιν σχετικής παράτασης)

 

  • Στόχοι του Προγράμματος

  -Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων

  -Η εξοικονόμηση ενέργειας

  -Η σωστή διαχείριση του ύδατος και των απορριμμάτων


Επιλέξιμες επιχειρήσεις

  -Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου

  -Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων.

  -Ξενοδοχεία μικτού τύπου.

  -Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά κτίρια.

  -Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων   διαμερισμάτων και μικτής μορφής ενοικιαζόμενων  δωματίων και  ενοικιαζόμενων επιπλωμένων   διαμερισμάτων .

  -Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

  -Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις.

  -Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις(κάμπινγκ).


  • Βασικές Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

  -Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

  -Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας πριν την 01.01.2009.

  -Η Επιχείρηση δεν έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis ή οι οποίες αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.

  -Η επιχείρηση δεν έχει λάβει άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες αν από τη σώρευση με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας προκύπτει ένταση ενίσχυσης μεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται με βάση συγκεκριμένα δεδομένα εκάστης περίπτωσης σε Κανονισμό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

  -Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική

  -Δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου, χορηγηθείσας ενίσχυσης

  -Η επιχείρηση έχει υποβάλει μία (1) μόνο πρόταση έργου για κάθε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και έχει καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών που αναλύονται στην παράγραφο 4.4.2 του παρόντος Οδηγού.

  -Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά το  διαχειριστικό έτος 2009. 


  • Επιλέξιμες ενέργειες

  -Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση ΑΠΕ με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας

  -Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος

  -Διαχείριση απορριμμάτων(στερεά, υγρά κ.λ.π.)

  -Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και ενσωμάτωση προτύπων

  -Ενημέρωση - Προβολή


  • Επιλεξιμότητα Δαπανών

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία προκήρυξης της πράξης.


  • Κατανομή προϋπολογισμού

 

Α/Α

Κατηγορία Δαπάνης

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του έργου

1

Προμήθεια μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.

0%-100%

2

Κτιριακά – διαμόρφωση χώρων ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις.

0%-100%

3

Πιστοποίηση, επαλήθευση, επικύρωση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης κλπ.

0%-15%

4

Αμοιβές συμβούλων (παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη κ.λπ.).

0%-6%

5

Ενημέρωση και προβολή.

0%-5%


  • Προϋπολογισμός έργων

Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται έργα προϋπολογισμού από 15.000,00 € έως 400.000,00 €.


  • Διάρκεια υλοποίησης

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 18 μήνες από την ημερομηνία της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης Ένταξης, με δυνατότητα 3μηνης παράτασης κατόπιν σχετικού αιτήματος της επιχείρησης.


  • Κανονιστικό Πλαίσιο Προγράμματος

Το πρόγραμμα διέπεται από τον κανονισμό De minimis  (Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ σε περίοδο 3 ετών).


  • Στόχοι

Οι επενδύσεις θεωρούνται ολοκληρωμένες εφόσον επιτυγχάνονται οι στόχοι που προβλέπονται στην επενδυτική πρόταση βάσει των οποίων η πρόταση αξιολογείται και εντάσσεται στην Πράξη.

Οι στόχοι, συνεπώς, αποτελούν σημαντικό παράγοντα και για το λόγο αυτό καταγράφονται στην απόφαση ένταξης και  ελέγχονται κατά την ολοκλήρωση του έργου.

Οι βασικοί στόχοι που πρέπει να αποτυπώνονται είναι οι ακόλουθοι:

Α/Α

ΤΟΜΕΙΣ

Βαρύτητα%

ΣΤΟΧΟΙ

Α.1.

Ενεργειακός Στόχος

60

Ποσοστό Εξοικονόμησης Πρωτογενούς

Ενέργειας

Α.2.

Στόχος Νερού

40

Ποσοστό Μείωσης Κατανάλωσης Καθαρού

Νερού (από δημόσιο δίκτυο ύδρευσης)


Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ για την Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  :


ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ.

Απ. Σουζου 14

Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή

και στην Υπεύθυνη του Προγράμματος  κα Κολάτσου Παναγιώτα

τηλ: 2531072388 –2531035916-2531084099

Fax: 2531072328

Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 
Ερωτήσεις-Απαντήσεις


 
Εκδηλώσεις
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ'' ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ.
Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΩΡΑ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
1 Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 19:00 ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. & ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ pdf_icon
2 Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011 ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ- ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 19:00 ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. & ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ pdf_icon
3 Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2011 ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΑΣΟ-ΔΕΚΠΟΤΑ ΘΑΣΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ "ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ" 11:30 ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ & ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ & ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΜΕΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ pdf_icon
4 Πέμπτη 03 Φεβρουαρίου 2011 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 19:00 ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. & ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ pdf_icon
5 Κυριακή 13 Μαρτίου 2011 ΕΒΡΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ SAMOTHRAKI VILLAGE 16:00 ΔΕΣΜΟΣ ΑΜΘ & ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΜΕΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

pdf_icon

 ΛΙΣΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ" ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 
Έντυπα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή αιτήματος επαλήθευσης είναι δυνατή εξωσυστημικά μέχρι την ημέρα ενεργοποίησης του αντίστοιχου πεδίου "Αίτημα Επαλήθευσης" στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής.

Υπενθύμιση: Τα τυχόντα εξωσυστημικά αιτήματα θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου και ηλεκτρονικά από το δικαιούχο με την ενεργοποίηση του πεδίου "Αίτημα Επαλήθευσης" στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής.

 

baneraki


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ΑνάπτυξηςPICTURED: Editor selections from the past week in Asia By Associated Press Published: 08:15 EST, 20 June 2016 | Updated: 08:16 EST, 20 June 2016 Bangladesh detained thousands in a crackdown on extremists, but the action drew widespread criticism because most detainees were accused only of petty crimes. In other photos from around Asia last week, an 11-year-old Bangladeshi boy worked at a metal factory on World Day Against Child Labor. Indian Muslim students, meanwhile, practiced yoga ahead of International Yoga Day. A motorist pushed his car through a flooded area as days of torrential rain in southern China killed dozens of people and displaced tens of thousands of residents. pre bonded hairFILE- In this June 13, 2016, file photo, Bangladeshi men detained as part of a crackdown on extremists look out from a prison van outside a court building in Dhaka, Bangladesh. A crackdown on Islamist militants and crime in Bangladesh has drawn international criticism after thousands accused of petty crimes were jailed. Rights groups and analysts say the government may be trying to prove too much, too fast, in its fight against violent Islamists, while the opposition accuses it of staging the law enforcement raids to stomp out political dissent. (AP Photo, File) Some Filipinos got a taste of the war against crime that President-elect Rodrigo Duterte has vowed to wage when police rounded up children and drunk, shirtless men roaming metro Manila. Holding up glow sticks in Singapore, people paid tribute to the victims of the mass shooting last week at a gay club in Orlando, Florida. And in Beijing, a police officer directed traffic in the rain as dignitary's motorcade sped past.

This gallery was curated by Associated Press photo editor Karly Domb Sadoff in Bangkok. FILE - In this Sunday, June 12, 2016, file photo, Imran, 11, works at a factory that makes metal utensils in Dhaka, Bangladesh. The World Day Against Child Labor, which was initiated in 2002 by the International Labor Organization to highlight the plight of child laborers, is observed across the world on June 12. (AP Photo/A.M. Ahad, File) FILE - In this Tuesday, June 16, 2016, file photo, Mohammed Rana embroiders a dress to be sold ahead of Eid al-Fitr, in Dhaka, Bangladesh. Muslims all over the world buy new clothes or try to wear the best that they have to celebrate Eid al-Fitr. (AP Photo/A.M. Ahad. File) FILE - In this Wednesday, June 15, 2016, file photo, Indian Muslim students practice yoga ahead of International Yoga Day celebrations, at a school in Ahmadabad, India. The second International Yoga Day will be celebrated on June 21, 2016, when thousands of people across the country will join Indian Prime Minister Narendra Modi leading a yoga session in the northern Indian city of Chandigarh. (AP Photo/Ajit Solanki, File) FILE - In this , Friday, June 17, 2016, file photo, muslims pray on the second Friday of the holy month of Ramadan in Dhaka, Bangladesh. Observant Muslims abstain from eating and drinking from dawn to dusk for the entire month of Ramadan. (AP Photo/ A.M. Ahad, File) FILE - In this June 15, 2016 file photo, a motorist pushes his car through a flooded section of roadway in Jiujiang in southern China's Jiangxi province. A week of torrential rain in southern China has killed dozens of people and displaced tens of thousands of residents, including many in China's poor, remote regions. (Chinatopix via AP) CHINA OUT remy hair extensionsFILE - In this Wednesday June 8, 2016 file photo, a Filipino man is apprehended by police for being shirtless during an operation in Manila, Philippines. In a crackdown, dubbed ¿Oplan Rody," bearing Duterte¿s name, police rounded up hundreds of children or their parents to enforce a night curfew for minors, and take away drunk and shirtless men roaming metropolitan Manila's slums. The poor, who were among Duterte¿s strongest supporters, are getting a foretaste of the war against crime he has vowed to wage. (AP Photo/Aaron Favila) FILE - People raise glow sticks, since open flames are banned in Singapore parks, as they gather for a vigil in remembrance of the Orlando shooting victims on Tuesday, June 14, 2016, in Singapore. The mass shooting at a gay club in Orlando, Florida, has galvanized LGBT people in Singapore, where a vigil was held Tuesday to express solidarity with the victims. (AP Photo/Wong Maye-E) FILE - The facade of the Uptown Mall is lit with rainbow colors to pay tribute to the victims of the Orlando, Fla. mass shooting Thursday, June 16, 2016 at the upscale Bonifacio Global City in Taguig east of Manila, Philippines Thursday, June 16, 2016. A gunman, later identified as Omar Mateen, opened fire inside a crowded gay nightclub early Sunday in Orlando, Fla. (AP Photo/Bullit Marquez) FILE - Camels are led along Bondi Beach as part of Bondi Winter Magic Festival in Sydney, Australia, Sunday, June 19, 2016. The festival runs from June 19 until July 31. (AP Photo/Rob Griffith) FILE - A police officer directs traffic in the rain as a dignitary's motorcade passes through an intersection in central Beijing, China, Friday, June 17, 2016. Although Beijing is in a semi-dry climate, it receives much of its annual precipitation during the summer months. (AP Photo/Mark Schiefelbein) Sorry we are not currently accepting comments on this article.

Chris Rock's 33-year-old girlfriend Megalyn Echikunwoke flashed a diamond ring on her wedding finger on Saturday evening while at the Apollo in the Hamptons 2016 party in New York City. The timing is interesting as the next day the comedian finalized his divorce from wife of 20 years, Malaak Compton-Rock. The ring - a yellow gold double band with a small diamond - could be an engagement ring. As PageSix revealed on Thursday, a friend shared a clear image of the ring and added it was time to celebrate 'new beginnings,' strongly suggesting the standup could be on his way to another marriage. Bling it on! Chris Rock's girlfriend Megalyn Echikunwoke flashed diamond ring on wedding finger on Sunday the night before his divorce was finalized from wife of 10 years Malaak 'Last night we celebrated new beginnings . . . #lovewins,' the unidentified friend wrote in the caption. The site pointed out Echikunwoke seemed to take a dig at Malaak when she replied 'Bye, Felicia,' which is a catchphrase that pretty much translates to 'don't let the door hit you on the way out,' only not as polite. A friend added crying-laughter emojis. perruques cheveux naturelsThey look good together: The standup and Echikunwoke at the Governor's Ball at the 88th Academy Awards back in February; she does not appear to have the ring on here The post was then taken down. The beauty glowed as she held onto Rock, who was also in great spirits. She had on a lovely floral-print dress with spaghetti straps and her hair was worn down over her bare shoulders. A source told PageSix, 'she always wears that ring,' which appears to be true as she has had it on several times in the past six months. They have been dating for one year and she lives at his New Jersey home. The last one: Rock and Malaak back in 2014; they have two daughters together and have raised an adopted daughter as well

His rep then said Chris was '100 percent' not engaged. On Monday Chris and Malaak both appeared in a New Jersey courtroom to finalise the split, reported TMZ. The 51-year-old comic actor and his wife - who have been separated since 2014 -have two daughters Lola Simone, 14 and  Zahra Savanna, 12. Chris and Malaak Compton-Rock also appear to have been raising eight-year-old Ntombi, who first came to live with them from South Africa when she was six months old, according to the website, although details are unclear. In divorce papers, Malaak listed Ntombi-futhi Samantha as a dependent along with the Rocks’ two biological daughters. The kids: Chris with Malaak and children Lola, Zahra Savanna and Ntombi at the Madagascar 3: Europe's Most Wanted premiere in NYC in 2012 She stated that in addition to their two children, there is a child 'who has resided with the parties since before her first birthday.' But rather mysteriously, a spokesman for Chris told TMZ he does not have an adopted child. perruques cheveuxTMZ previously reported that back in 2008, the family took in Ntombi who remained in their house and was subsequently enrolled in a local school. She mingles with the big guns: Chris and Megalyn with Harvey Weinstein at the Apollo party The site added that the girl's parents were thought to be unemployed and from South Africa, although it is not known why she was living with the Rock family. They add that when Chris and Malaak began divorce proceedings, Chris maintained contact with his two biological daughters. However their divorce case is sealed so it is not known what settlement was reached. Meanwhile, Chris began dating actress Megalyn earlier this year. Megalyn, who has had recurring roles in 24, ER, CSI Miami, The 4400, 90210 and Damien, was most recently featured as the animal-powered Vixen in the TV series Arrow.

Madonna surprised fans with an unexpected appearance at a 25th anniversary screening of her documentary Truth Or Dare on Wednesday. The superstar showed up at the event held at the Museum of Modern Art in Manhattan to the delight of the 400 or so in the audience. The 58-year-old pop culture icon shared a couple of photos on her Instagram showing her standing between two on-screen images of herself from her Blond Ambition tour of 1990. 'Surreal moment!' she wrote alongside the picture. lace front wigsScroll down for video 'Surreal moment!' Madonna surprised fans at a 25th anniversary screening of documentary Truth Or Dare and posed next to images of herself from the 1990 Blond Ambition Tour Madonna: Truth Or Dare was first released in May 1991 and followed the Material Girl on tour and showed her behind-the-scenes with then-boyfriend Warren Beatty, praying with her backup dancers and facing arrest for public indecency at her concert in Toronto, Canada. 'So many freedoms we take for granted that we did not have then. Thank you Alek Keshishian. We changed history with this film.!' Madonna wrote.

Keshishian directed the film that was shot in black and white. Who's that girl? The pop icon, who just turned 58, delighted the 400 or so fans gathered to watch the film at the museum Of Modern Art in Manhattan on Wednesday Demure: Madonna wore an off-he-shoulder red dress with white floral detailing and cinched at the waist with a black band for her surprise appearance Sharing 'a kiki': She was accompanied by her daughter Lourdes 'Lola' Leon, 19 cosplay wigsIn a second photo shared via her Instagram, she's seen sharing 'a kiki' with daughter Lourdes Leon or Lola as she calls her. Madonna wore a red off-the-shoulder dress with a flounce neckline and black spaghetti straps. The frock features white floral detailing, half-sleeves and was cinched under the bust with a black band. She added a matching black and white floral patterned purse and wore her signature blonde hair styled in loose waves to her shoulders. Madonna had just returned from a birthday trip to Cuba with Lola, 19, and adopted children, 10-year-olds David and Mercy. Truth Or Dare AKA In Bed With Madonna showed behind-the-scenes footage of the singer including candid moments with then-boyfriend Warren Beatty and prayer circles with her dancers Getaway: Madonna recently celebrated her 58th birthday with a trip to Cuba accompanied by daughter Lola, 19, and her adopted children David and Mercy, both 10

porn