ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Εάν απλά θέλετε να σας ενημερώνουμε για όλες τις εξελίξεις, παρακάλω αναγράψετε το Email σας


Joomla : ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ

 

 

 

        logo ypoan gr

 

 

LOGO-YPAPE-COLOR-EL SMALL

 

header2

 


efepae

banner_sg_210


espa2


epaniilogo2


eu-el2

 

eaa

 

 

exostrefeia II

 

kampania etean

 

 

photo contest 2014 el

 

 

Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες

Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες

Νέα-Ανακοινώσεις

 

 

 

 
Περίληψη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»


Αναθέτουσα Αρχή :   Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ΥΠΟΙΑΝ

Φορείς Διαχείρισης:  Διεύθυνση ΜΜΕ ΓΓΒ –ΥΠΟΙΑΝ & ΕΦΕΠΑΕ

Προϋπολογισμός του προγράμματος: 200 εκ. €

Ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης για την Περιφέρεια  Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης :

 α) 50% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

 β) 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων: 29/7/2010

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 12/01/2011 κατόπιν σχετικής παράτασης

 

  • Σκοπός Προγράμματος

Το πρόγραμμα επιδιώκει τον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

 

  • Κανονιστικό Πλαίσιο Προγράμματος

Το πρόγραμμα διέπεται από τον κανονισμό 800/20098 της Ε.Ε.

 

  • Δικαιούχοι του Προγράμματος

Δικαίωμα συμμετοχής στην δράση «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» έχουν :

α) υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές,

β) νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές.

 

  • Προϋποθέσεις Συμμετοχής

α) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή των υφισταμένων επιχειρήσεων (έναρξη πριν την 31/12/2007) είναι:

  - Να έχουν δραστηριότητα, η οποία ταξινομείται σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του πίνακα ΚΑΔ που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Οδηγού του προγράμματος.

  - Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται όλοι οι τύποι μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 3 του ορισμού ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 800/2008, οι οποίες για δύο συνεχόμενες χρήσεις (2008, 2009) απασχολούσαν 0 έως λιγότερο από 50 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας (εκφραζόμενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας ΕΜΕ) και το όριο του κύκλου εργασιών ή εκείνο του συνόλου του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ και δεν έχουν απολέσει την ιδιότητα της μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης κατά την έννοια του Άρθρου 4 του ανωτέρου κανονισμού. Στο Παράρτημα Ι του Παρόντος Οδηγού αναφέρεται ο ορισμός της μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης.

  - Να λειτουργούν νομίμως, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή εγκατάστασης όπου αυτό απαιτείται (ή βεβαίωση από την αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την ανανέωσή της).

  - Ο αιτούμενος προϋπολογισμός και οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να συμφωνούν με τα οριζόμενα στον παρόντα Οδηγό.

  - Δεν έγινε έναρξη του έργου πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης (δηλαδή ανάληψη νομικών δεσμεύσεων, παραγγελίες με προκαταβολή, έκδοση τιμολογίων, δελτίων αποστολής, συμβάσεις κτλ).

  - Η επιχείρηση διαθέτει ή δεσμεύεται να μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).

  - Να  μην εμφανίζουν κατά την τελευταία τριετία (ή κατά περίπτωση διετία) αρνητικό μέσο υπόλοιπο προ φόρων και αποσβέσεων  (κριτήριο ένταξης – απόρριψης).


β) Νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή των νέων (έναρξη μετά την 1/1/2008) και υπό σύσταση επιχειρήσεων είναι:

  - Να έχουν δραστηριότητα ή επιθυμούν να αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία ταξινομείται σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του πίνακα ΚΑΔ που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

  - Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται όλοι οι τύποι μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 3 του ορισμού ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 800/2008, οι οποίες για δύο συνεχόμενες χρήσεις (2008, 2009) απασχολούσαν 0 έως λιγότερο από 50 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας (εκφραζόμενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας ΕΜΕ) και το όριο του κύκλου εργασιών ή εκείνο του συνόλου του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ και δεν έχουν απολέσει την ιδιότητα της μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης κατά την έννοια του Άρθρου 4 του ανωτέρου κανονισμού. Στο Παράρτημα Ι του Παρόντος Οδηγού αναφέρεται ο ορισμός της μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης.

  - Να προσκομίσουν την άδεια λειτουργίας κατά την αποπληρωμή του έργου.

  - Ο αιτούμενος προϋπολογισμός και οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να συμφωνούν με τα οριζόμενα στον παρόντα Οδηγό.

  - Δεν έγινε έναρξη του έργου πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης (δηλαδή ανάληψη νομικών δεσμεύσεων, παραγγελίες με προκαταβολή, έκδοση τιμολογίων, δελτίων αποστολής, συμβάσεις κτλ).

  - Η επιχείρηση διαθέτει ή δεσμεύεται να μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).

  - Η υπό σύσταση επιχείρηση , σε κάθε περίπτωση θα πρέπει, το αργότερο μέχρι την εκταμίευση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης, να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλείονται δηλαδή τα πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α.), β) να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση, να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης, γ) να τηρεί βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη, δ) να έχει καταστατική έδρα και η παραγωγική της δραστηριότητα να είναι στην Ελλάδα, ε) να είναι εγγεγραμμένη στο αρμόδιο επιμελητήριο (όπου απαιτείται).

Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να διατηρήσουν το σύνολο των θέσεων εργασίας (σε ΕΜΕ) τους τόσο κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου τους όσο και ένα(1) έτος μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσής του έργου τους.

 

  • Προϋπολογισμός έργων

Στο πλαίσιο του προγράμματος  ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €50.000,00 έως €400.000,00 ανά αίτηση.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης το οποίο συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ε.Ε.

 

  • Επιλέξιμες Δαπάνες-Κατανομή Προϋπολογισμού στο Επιχειρηματικό Σχέδιο

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1

Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων

20%

2

Προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού

Δαπάνες για ΑΠΕ μόνο για τις νέες και υπό

σύσταση επιχειρήσεις)

100%

15%

3

Αγορά τεχνογνωσίας

10%

4

Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού- εργαζομένων σε μειονεκτική θέση

60.000€

5

Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση

υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων σε

ΒΕ.ΠΕ.

10%

6

Άυλες δαπάνες (συνολικά)

Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης έργου

Εκπόνηση μελετών και ερευνών

Μελέτη και πιστοποίηση Συστημάτων

Διαχείρισης (Ποιότητας, δοκιμών κ.α.)

20%

4.000€

10.000€

10.000€ έκαστη


Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ για την Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  :

ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ.

Απ. Σουζου 14

Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή

και στον Υπεύθυνο του Προγράμματος  κ. Γεωργαντά Ιωάννη

τηλ: 2531072388 –2531035916-2531084099

Fax: 2531072328

Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 
Ερωτήσεις-Απαντήσεις


 
Εκδηλώσεις
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ'' ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ.
Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΩΡΑ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1 24/8/2010 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 19:30 ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. & ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ pdf_icon
2 25/8/2010 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 20:00 ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. & ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ pdf_icon
3 31/8/2010 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 19:30 ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. & ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ pdf_icon
4 1/9/2010 ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ- ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 19:30 ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. & ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ pdf_icon
5 2/9/2010 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ- ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 19:30 ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. & ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ pdf_icon
5 8/9/2010 ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΑ 19:00 ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. & ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ pdf_icon
6 15/09/2010
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
19:30
ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

         pdf_icon

7 17/11/2010 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 19:00 ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. & ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ pdf_icon
8 18/11/2010 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ- ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 19:00 ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. & ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ pdf_icon
9 22/11/2010 ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ- ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 19:00 ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. & ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ pdf_icon
10 23/11/2010 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 19:00 ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. & ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ pdf_icon
11 24/11/2010 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 19:00 ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. & ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ pdf_icon

 

 

1 24/08/2010 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ- ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 19:30 ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. & ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
2 25/08/2010 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ  20:00 ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. & ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
3 31/08/2010 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 19:30 ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. & ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
4 01/09/2010 ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ- ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 19:30 ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. & ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
 
Εγκεκριμένες Προτάσεις
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Αποτελέσματα Αξιολόγησης - Πίνακας Κατάταξης - Προς ένταξη

ΠΕΠ Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Δημόσια Επιχορήγηση Σωρευτική ΔΔ
ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - Άξονας 2 (Νέες και Υπό Σύσταση) ΕΒ-03048 BOOKSCANNER A.E. 170.450,00 170.450,00
ΕΒ-02042 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΑΒΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 199.950,00 370.400,00
ΕΒ-01797 ΤΟΜΑΤΖΙΔΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΟΕ 199.665,00 570.065,00
ΕΒ-00678 RECO - ΚΑΒΑΛΑ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία 200.000,00 770.065,00
ΕΒ-03361 ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Β ΣΙΟΥΡΗ Β ΟΕ 38.819,40 808.884,40
ΕΒ-03472 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΛΚΟΥ ΜΟΝ Ε.Π.Ε. 142.066,00 950.950,40
ΕΒ-03654 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 32.973,78 983.924,18
ΕΒ-01690 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΜΠΑΚΑΣ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΙΜΟΥΡΤΖΗ Ο.Ε. 131.973,02 1.115.897,20
ΕΒ-00231 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΟΥ Μ.Ε.Π.Ε. 42.895,57 1.158.792,77
ΕΒ-00158 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 160.325,00 1.319.117,77
ΕΒ-03447 ΑΛΦΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Μ. Ε.Π.Ε. 183.462,25 1.502.580,02
ΕΒ-00679 ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 107.250,00 1.609.830,02
ΕΒ-00912 ΣΑΡΔΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 90.375,00 1.700.205,02
ΕΒ-02032 ΓΟΥΛΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 70.049,05 1.770.254,06
ΕΒ-03448 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 68.300,00 1.838.554,06
ΕΒ-01481 ΠΡΟΝΙΑΡΗ ΜΙΡΕΛΑ 44.195,00 1.882.749,06
ΕΒ-00916 ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ Κ. - ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Χ. Ε.Π.Ε. 106.163,27 1.988.912,34
ΕΒ-02882 ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 75.172,40 2.064.084,73
ΕΒ-02145 ΓΕΝΗΜΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 32.888,18 2.096.972,91
ΕΒ-03525 ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 190.000,00 2.286.972,91
ΕΒ-00974 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. 113.500,00 2.400.472,91
ΕΒ-02039 Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΑ ΣΙΑ Ε.Ε. 51.011,00 2.451.483,91
ΕΒ-02774 ΑΝΚΩ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 189.375,00 2.640.858,91
ΕΒ-03559 ΑΦΟΙ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΟΕ 93.259,50 2.734.118,41
ΕΒ-02347 Σ. ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ - Δ. ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ Ο.Ε. 18.169,00 2.752.287,41
ΕΒ-02220 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ 97.025,47 2.849.312,88
ΕΒ-02030 TRAVELSOFT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 70.645,00 2.919.957,88
ΕΒ-03617 ΑΦΟΙ ΜΕΝΕΞΕ Ο.Ε. 102.860,00 3.022.817,88
ΕΒ-00785 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε. 198.255,66 3.221.073,54
ΕΒ-03592 Ν. ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 63.651,25 3.284.724,79
ΕΒ-02413 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 187.525,50 3.472.250,29
ΕΒ-02782 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 121.381,99 3.593.632,28
ΕΒ-02359 Ν & Ι ΡΑΠΤΗΣ Ο.Ε. 45.495,00 3.639.127,28
ΕΒ-00136 ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 20.042,00 3.659.169,28
ΕΒ-03334 ΔΡΑΓΑΝΙΔΟΥ Β. - ΔΡΑΓΑΝΙΔΟΥ Π. Ο.Ε. 48.756,48 3.707.925,76
ΕΒ-03437 ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ ΕΛΕΜΕΝΤ ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 167.067,50 3.874.993,26
ΕΒ-02965 ΤΣΑΚΩΝΑΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 114.124,16 3.989.117,42
ΕΒ-03571 B. ΠΟΡΛΟΥ - Ι. ΠΟΡΛΟΥ Ο.Ε. 61.137,76 4.050.255,18
ΕΒ-00989 ΚΥΡΟΥ ΑΝΝΑ 49.974,06 4.100.229,24
ΕΒ-03742 LICNO E.Π.Ε. 27.475,00 4.127.704,24
ΕΒ-03237 ΜΠΟΖΑΤΖΗΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 23.227,90 4.150.932,14
ΕΒ-02374 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 93.381,50 4.244.313,64
ΕΒ-01267 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΑΛΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ - ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 94.023,75 4.338.337,39
ΕΒ-01957 ETOΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 123.120,25 4.461.457,64
ΕΒ-02109 ΕΥΡΩΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 99.020,00 4.560.477,64
ΕΒ-02765 ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 121.616,80 4.682.094,44
ΕΒ-02270 ΦΟΥΤΣΙΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) 157.401,25 4.839.495,69
ΕΒ-03258 ΣΠΑΓΓΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. Ε.Π.Ε. 68.385,00 4.907.880,69
ΕΒ-01775 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΖΑΦΙΛΚΟΣ ΟΕ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) 137.500,00 5.045.380,69
ΕΒ-01330 ΜΑΜΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 60.000,00 5.105.380,69
ΕΒ-00389 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18.000,11 5.123.380,79
ΕΒ-03641 ΧΑΤΖΗΙΟΡΔΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 133.425,00 5.256.805,79

ΠΕΠ Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Δημόσια Επιχορήγηση Σωρευτική ΔΔ
ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - Άξονας 2 (Υφιστάμενες - Μεσαίες) ΕΒ-01072 ΜΑΚ ΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 151.102,73 151.102,73
ΕΒ-00931 ΡΕΗΚΑΠ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 319.942,88 471.045,61
ΕΒ-01268 ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ-ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 148.009,19 619.054,80

ΠΕΠ Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Δημόσια Επιχορήγηση Σωρευτική ΔΔ
ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - Άξονας 2 (Υφιστάμενες - Μικρές και Πολύ Μικρές) ΕΒ-02269 ΚΥΚΛΩΨ ΑΕ ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 199.857,00 199.857,00
ΕΒ-00958 Ι. ΜΠΥΡΟΣ-Κ. ΠΑΠΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 0.Ε. 199.575,00 399.432,00
ΕΒ-01855 DIGITHRACE ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕΕ 197.875,00 597.307,00
ΕΒ-01872 ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΖΗ & ΣΙΑ ΟΕ 199.241,70 796.548,70
ΕΒ-02735 ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 140.430,00 936.978,70
ΕΒ-02883 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕΒΕ 175.500,00 1.112.478,70
ΕΒ-03316 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 199.500,00 1.311.978,70
ΕΒ-02237 ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 90.730,00 1.402.708,70
ΕΒ-01251 ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕ 184.517,50 1.587.226,20
ΕΒ-02177 Α. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 52.345,00 1.639.571,20
ΕΒ-01941 WEBLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 64.882,50 1.704.453,70
ΕΒ-01144 ΣΤ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 44.860,50 1.749.314,20
ΕΒ-03349 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 199.500,00 1.948.814,20
ΕΒ-00189 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ Γ. - ΖΛΑΤΙΝΗΣ Ι. - ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ Α. Ο.Ε. 199.000,00 2.147.814,20
ΕΒ-02350 ΖΗΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 93.433,00 2.241.247,20
ΕΒ-01687 Χ.ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ και Σια ΟΕ 190.001,23 2.431.248,44
ΕΒ-00918 ΒΕΛΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 196.611,69 2.627.860,13
ΕΒ-02714 ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΕ 141.600,00 2.769.460,13
ΕΒ-01109 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 59.082,70 2.828.542,82
ΕΒ-00995 ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ Α.Ε. 200.000,00 3.028.542,82
ΕΒ-01996 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΝΙΤΗΣ 27.869,52 3.056.412,34
ΕΒ-00134 Β.ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 200.000,00 3.256.412,34
ΕΒ-03041 ΤΣΙΡΟΣ Α.Ε. 197.926,25 3.454.338,59
ΕΒ-03399 Ι. ΧΑΤΖΗΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ & Σια Ο.Ε. 199.592,31 3.653.930,91
ΕΒ-01134 ΑΦΟΙ ΔΑΛΘΑΝΑΣΗ ΟΕ 84.481,50 3.738.412,41
ΕΒ-00879 ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35.726,00 3.774.138,41
ΕΒ-03183 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 26.022,50 3.800.160,91
ΕΒ-00816 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. 111.327,09 3.911.488,00
ΕΒ-01839 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΗ EΠΕ 26.820,00 3.938.308,00
ΕΒ-00395 ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 40.801,64 3.979.109,64
ΕΒ-03614 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ Α.Ε. 178.783,41 4.157.893,05
ΕΒ-03765 ΑΒΔΗΜΝΙΩΤΗΣ-ΤΡΟΦΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 144.375,00 4.302.268,05
ΕΒ-02987 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΓΛΟΥ 16.310,00 4.318.578,05
ΕΒ-03801 ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21.675,31 4.340.253,36
ΕΒ-01892 ΜΕΝΕΞΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 199.929,00 4.540.182,36
ΕΒ-00702 ΣΙΑΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘ ΣΙΑΜΑΤΑΣ ΘΕΟΔ Ο.Ε. 17.093,75 4.557.276,11
ΕΒ-03445 ΤΑΣΕΛΑΡΙΔΗΣ ΜΑΝΘΟΣ 56.570,00 4.613.846,11
ΕΒ-03329 ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 71.320,00 4.685.166,11
ΕΒ-02037 ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 66.671,84 4.751.837,95
ΕΒ-00768 ΚΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΕ 44.864,00 4.796.701,95
ΕΒ-03197 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ 89.225,00 4.885.926,95
ΕΒ-02962 Λ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - Σ.ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ο.Ε. 184.500,00 5.070.426,95
ΕΒ-02507 ΚΑΡΑΜΠΙΜΠΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 46.204,00 5.116.630,95
ΕΒ-02514 ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ 189.951,53 5.306.582,48
ΕΒ-01160 Α. ΛΟΓΟΠΑΝΤΕΡΜΑΣ - Χ. ΛΟΓΟΠΑΝΤΕΡΜΑ Ο.Ε. 24.751,00 5.331.333,48
ΕΒ-02807 ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. 141.782,50 5.473.115,98
ΕΒ-01484 ΑΛΗ ΤΖΕΜΑΛΕΔΙΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 69.962,50 5.543.078,48
ΕΒ-01958 ΓΩΓΟΥ ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 46.145,00 5.589.223,48
ΕΒ-02884 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 199.052,64 5.788.276,12
ΕΒ-02941 ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 57.545,50 5.845.821,62
ΕΒ-03473 Γ. ΧΛΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 41.466,63 5.887.288,25
ΕΒ-02980 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 90.350,00 5.977.638,25
ΕΒ-01971 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 26.290,00 6.003.928,25
ΕΒ-00548 ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 32.047,68 6.035.975,93
ΕΒ-03302 ΑΡΧΟΝΤΙΤΣΗΣ Α.Ε. 195.050,00 6.231.025,93
ΕΒ-01220 INFOLOGIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 110.166,00 6.341.191,93
ΕΒ-03412 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΟΕ 189.413,77 6.530.605,70
ΕΒ-02059 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 48.485,00 6.579.090,70
ΕΒ-00113 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΠΟΥΛΑ 34.672,50 6.613.763,20
ΕΒ-03362 Σ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 23.750,00 6.637.513,20
ΕΒ-03788 Δ. & Κ. ΠΑΠΑΧΑΣΤΑΣ ΟΕ 89.744,30 6.727.257,49
ΕΒ-02213 ΞΥΛΕΙΑ ΚΡΑΣΝΙΔΗ ΑΕ 142.500,00 6.869.757,49
ΕΒ-00873 ΔΑΓΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 192.408,75 7.062.166,24
ΕΒ-01463 ΑΦΟΙ ΦΑΣΟΥΛΑ Ο.Ε 32.803,00 7.094.969,24
ΕΒ-00379 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ 175.025,00 7.269.994,24
ΕΒ-01143 ΚΩΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 47.585,45 7.317.579,69
 
Έντυπα
 

baneraki


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ΑνάπτυξηςPICTURED: Editor selections from the past week in Asia By Associated Press Published: 08:15 EST, 20 June 2016 | Updated: 08:16 EST, 20 June 2016 Bangladesh detained thousands in a crackdown on extremists, but the action drew widespread criticism because most detainees were accused only of petty crimes. In other photos from around Asia last week, an 11-year-old Bangladeshi boy worked at a metal factory on World Day Against Child Labor. Indian Muslim students, meanwhile, practiced yoga ahead of International Yoga Day. A motorist pushed his car through a flooded area as days of torrential rain in southern China killed dozens of people and displaced tens of thousands of residents. pre bonded hairFILE- In this June 13, 2016, file photo, Bangladeshi men detained as part of a crackdown on extremists look out from a prison van outside a court building in Dhaka, Bangladesh. A crackdown on Islamist militants and crime in Bangladesh has drawn international criticism after thousands accused of petty crimes were jailed. Rights groups and analysts say the government may be trying to prove too much, too fast, in its fight against violent Islamists, while the opposition accuses it of staging the law enforcement raids to stomp out political dissent. (AP Photo, File) Some Filipinos got a taste of the war against crime that President-elect Rodrigo Duterte has vowed to wage when police rounded up children and drunk, shirtless men roaming metro Manila. Holding up glow sticks in Singapore, people paid tribute to the victims of the mass shooting last week at a gay club in Orlando, Florida. And in Beijing, a police officer directed traffic in the rain as dignitary's motorcade sped past.

This gallery was curated by Associated Press photo editor Karly Domb Sadoff in Bangkok. FILE - In this Sunday, June 12, 2016, file photo, Imran, 11, works at a factory that makes metal utensils in Dhaka, Bangladesh. The World Day Against Child Labor, which was initiated in 2002 by the International Labor Organization to highlight the plight of child laborers, is observed across the world on June 12. (AP Photo/A.M. Ahad, File) FILE - In this Tuesday, June 16, 2016, file photo, Mohammed Rana embroiders a dress to be sold ahead of Eid al-Fitr, in Dhaka, Bangladesh. Muslims all over the world buy new clothes or try to wear the best that they have to celebrate Eid al-Fitr. (AP Photo/A.M. Ahad. File) FILE - In this Wednesday, June 15, 2016, file photo, Indian Muslim students practice yoga ahead of International Yoga Day celebrations, at a school in Ahmadabad, India. The second International Yoga Day will be celebrated on June 21, 2016, when thousands of people across the country will join Indian Prime Minister Narendra Modi leading a yoga session in the northern Indian city of Chandigarh. (AP Photo/Ajit Solanki, File) FILE - In this , Friday, June 17, 2016, file photo, muslims pray on the second Friday of the holy month of Ramadan in Dhaka, Bangladesh. Observant Muslims abstain from eating and drinking from dawn to dusk for the entire month of Ramadan. (AP Photo/ A.M. Ahad, File) FILE - In this June 15, 2016 file photo, a motorist pushes his car through a flooded section of roadway in Jiujiang in southern China's Jiangxi province. A week of torrential rain in southern China has killed dozens of people and displaced tens of thousands of residents, including many in China's poor, remote regions. (Chinatopix via AP) CHINA OUT remy hair extensionsFILE - In this Wednesday June 8, 2016 file photo, a Filipino man is apprehended by police for being shirtless during an operation in Manila, Philippines. In a crackdown, dubbed ¿Oplan Rody," bearing Duterte¿s name, police rounded up hundreds of children or their parents to enforce a night curfew for minors, and take away drunk and shirtless men roaming metropolitan Manila's slums. The poor, who were among Duterte¿s strongest supporters, are getting a foretaste of the war against crime he has vowed to wage. (AP Photo/Aaron Favila) FILE - People raise glow sticks, since open flames are banned in Singapore parks, as they gather for a vigil in remembrance of the Orlando shooting victims on Tuesday, June 14, 2016, in Singapore. The mass shooting at a gay club in Orlando, Florida, has galvanized LGBT people in Singapore, where a vigil was held Tuesday to express solidarity with the victims. (AP Photo/Wong Maye-E) FILE - The facade of the Uptown Mall is lit with rainbow colors to pay tribute to the victims of the Orlando, Fla. mass shooting Thursday, June 16, 2016 at the upscale Bonifacio Global City in Taguig east of Manila, Philippines Thursday, June 16, 2016. A gunman, later identified as Omar Mateen, opened fire inside a crowded gay nightclub early Sunday in Orlando, Fla. (AP Photo/Bullit Marquez) FILE - Camels are led along Bondi Beach as part of Bondi Winter Magic Festival in Sydney, Australia, Sunday, June 19, 2016. The festival runs from June 19 until July 31. (AP Photo/Rob Griffith) FILE - A police officer directs traffic in the rain as a dignitary's motorcade passes through an intersection in central Beijing, China, Friday, June 17, 2016. Although Beijing is in a semi-dry climate, it receives much of its annual precipitation during the summer months. (AP Photo/Mark Schiefelbein) Sorry we are not currently accepting comments on this article.

Chris Rock's 33-year-old girlfriend Megalyn Echikunwoke flashed a diamond ring on her wedding finger on Saturday evening while at the Apollo in the Hamptons 2016 party in New York City. The timing is interesting as the next day the comedian finalized his divorce from wife of 20 years, Malaak Compton-Rock. The ring - a yellow gold double band with a small diamond - could be an engagement ring. As PageSix revealed on Thursday, a friend shared a clear image of the ring and added it was time to celebrate 'new beginnings,' strongly suggesting the standup could be on his way to another marriage. Bling it on! Chris Rock's girlfriend Megalyn Echikunwoke flashed diamond ring on wedding finger on Sunday the night before his divorce was finalized from wife of 10 years Malaak 'Last night we celebrated new beginnings . . . #lovewins,' the unidentified friend wrote in the caption. The site pointed out Echikunwoke seemed to take a dig at Malaak when she replied 'Bye, Felicia,' which is a catchphrase that pretty much translates to 'don't let the door hit you on the way out,' only not as polite. A friend added crying-laughter emojis. perruques cheveux naturelsThey look good together: The standup and Echikunwoke at the Governor's Ball at the 88th Academy Awards back in February; she does not appear to have the ring on here The post was then taken down. The beauty glowed as she held onto Rock, who was also in great spirits. She had on a lovely floral-print dress with spaghetti straps and her hair was worn down over her bare shoulders. A source told PageSix, 'she always wears that ring,' which appears to be true as she has had it on several times in the past six months. They have been dating for one year and she lives at his New Jersey home. The last one: Rock and Malaak back in 2014; they have two daughters together and have raised an adopted daughter as well

His rep then said Chris was '100 percent' not engaged. On Monday Chris and Malaak both appeared in a New Jersey courtroom to finalise the split, reported TMZ. The 51-year-old comic actor and his wife - who have been separated since 2014 -have two daughters Lola Simone, 14 and  Zahra Savanna, 12. Chris and Malaak Compton-Rock also appear to have been raising eight-year-old Ntombi, who first came to live with them from South Africa when she was six months old, according to the website, although details are unclear. In divorce papers, Malaak listed Ntombi-futhi Samantha as a dependent along with the Rocks’ two biological daughters. The kids: Chris with Malaak and children Lola, Zahra Savanna and Ntombi at the Madagascar 3: Europe's Most Wanted premiere in NYC in 2012 She stated that in addition to their two children, there is a child 'who has resided with the parties since before her first birthday.' But rather mysteriously, a spokesman for Chris told TMZ he does not have an adopted child. perruques cheveuxTMZ previously reported that back in 2008, the family took in Ntombi who remained in their house and was subsequently enrolled in a local school. She mingles with the big guns: Chris and Megalyn with Harvey Weinstein at the Apollo party The site added that the girl's parents were thought to be unemployed and from South Africa, although it is not known why she was living with the Rock family. They add that when Chris and Malaak began divorce proceedings, Chris maintained contact with his two biological daughters. However their divorce case is sealed so it is not known what settlement was reached. Meanwhile, Chris began dating actress Megalyn earlier this year. Megalyn, who has had recurring roles in 24, ER, CSI Miami, The 4400, 90210 and Damien, was most recently featured as the animal-powered Vixen in the TV series Arrow.

Madonna surprised fans with an unexpected appearance at a 25th anniversary screening of her documentary Truth Or Dare on Wednesday. The superstar showed up at the event held at the Museum of Modern Art in Manhattan to the delight of the 400 or so in the audience. The 58-year-old pop culture icon shared a couple of photos on her Instagram showing her standing between two on-screen images of herself from her Blond Ambition tour of 1990. 'Surreal moment!' she wrote alongside the picture. lace front wigsScroll down for video 'Surreal moment!' Madonna surprised fans at a 25th anniversary screening of documentary Truth Or Dare and posed next to images of herself from the 1990 Blond Ambition Tour Madonna: Truth Or Dare was first released in May 1991 and followed the Material Girl on tour and showed her behind-the-scenes with then-boyfriend Warren Beatty, praying with her backup dancers and facing arrest for public indecency at her concert in Toronto, Canada. 'So many freedoms we take for granted that we did not have then. Thank you Alek Keshishian. We changed history with this film.!' Madonna wrote.

Keshishian directed the film that was shot in black and white. Who's that girl? The pop icon, who just turned 58, delighted the 400 or so fans gathered to watch the film at the museum Of Modern Art in Manhattan on Wednesday Demure: Madonna wore an off-he-shoulder red dress with white floral detailing and cinched at the waist with a black band for her surprise appearance Sharing 'a kiki': She was accompanied by her daughter Lourdes 'Lola' Leon, 19 cosplay wigsIn a second photo shared via her Instagram, she's seen sharing 'a kiki' with daughter Lourdes Leon or Lola as she calls her. Madonna wore a red off-the-shoulder dress with a flounce neckline and black spaghetti straps. The frock features white floral detailing, half-sleeves and was cinched under the bust with a black band. She added a matching black and white floral patterned purse and wore her signature blonde hair styled in loose waves to her shoulders. Madonna had just returned from a birthday trip to Cuba with Lola, 19, and adopted children, 10-year-olds David and Mercy. Truth Or Dare AKA In Bed With Madonna showed behind-the-scenes footage of the singer including candid moments with then-boyfriend Warren Beatty and prayer circles with her dancers Getaway: Madonna recently celebrated her 58th birthday with a trip to Cuba accompanied by daughter Lola, 19, and her adopted children David and Mercy, both 10

porn