ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Εάν απλά θέλετε να σας ενημερώνουμε για όλες τις εξελίξεις, παρακάλω αναγράψετε το Email σας


Joomla : ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ

 

 

 

        logo ypoan gr

 

 

LOGO-YPAPE-COLOR-EL SMALL

 

header2

 


efepae

banner_sg_210


espa2


epaniilogo2


eu-el2

 

eaa

 

 

exostrefeia II

 

kampania etean

 

 

photo contest 2014 el

 

 

Σημείωμα Οδηγιών Ελέγχου

Σημείωμα Οδηγιών Ελέγχου

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κατά την διάρκεια του οικονομικού και τεχνικού ελέγχου που θα πραγματοποιηθεί στην εταιρεία σας υποχρεούστε να παρουσιάσετε στην ομάδα ελέγχου, ανάλογα με τις ενέργειες που σας έχουν εγκριθεί, τα κάτωθι, προκειμένου να αποφευχθούν παρανοήσεις και κατά συνέπεια  καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου :

Α) Γενικά Δικαιολογητικά

· Το τελευταίο τροποποιημένο και κωδικοποιημένο καταστατικό της επιχείρησης σφραγισμένο από την Νομαρχία ή ΦΕΚ των μέχρι σήμερα τροποποιήσεων (για Α.Ε. και ΕΠΕ) ή Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεων σφραγισμένα από το Πρωτοδικείο (για Ο.Ε. και Ε.Ε.)
· Σφραγισμένο αντίγραφο Βιβλίου μετόχων  ή τελευταίο αντίγραφο πρακτικού Γ.Σ. με ισχύουσα μετοχική σύνθεση (για .Α.Ε. και ΕΠΕ) ή Αντίγραφο τελευταίου επικυρωμένου Καταστατικού στο οποίο ορίζονται και ο ή οι διαχειριστές (για Ο.Ε και Ε.Ε)
· ΦΕΚ ισχύουσας εκπροσώπησης (για Α.Ε.)
· Βεβαιώσεις μεταβολής έναρξης επιτηδεύματος


 

Β) Για τον Οικονομικό έλεγχο:

Για το σύνολο των δαπανών:

· Πρωτότυπα τιμολόγια – δελτία αποστολής
· Πρωτότυπες εξοφλητικές αποδείξεις
· Σε περίπτωση πληρωμής με επιταγή της επιχείρησης: φωτοαντίγραφο του σώματος της επιταγής και το έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού όψεως (extrait) της επιχορηγούμενης επιχείρησης, ή βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί (αριθμός επιταγής- ημερομηνία-ποσό)
· Σε περίπτωση πληρωμής με ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή (web banking): έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού όψεως (extrait) της επιχορηγούμενης επιχείρησης και εκτύπωση της συναλλαγής σφραγισμένη από την Τράπεζα]
· Το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο θα φαίνεται ως δικαιούχος του λογαριασμού ο προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών προς τον λήπτη της Ενίσχυσης (δικαιούχο),  ο καταθέτης – επενδυτής, καθώς και τα στοιχεία του εξοφλούμενου παραστατικού [όταν η πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί με κατάθεση μετρητών στο λογαριασμό του προμηθευτή ή μέσω τραπεζικής επιταγής]
· Αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για μεταφορά χρημάτων όπου φαίνονται τα στοιχεία των λογαριασμών [όταν η πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί μέσω μεταφοράς από τον εταιρικό λογαριασμό του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) σε εταιρικό λογαριασμό του προμηθευτή]
· Τα έγγραφα της τράπεζας για την έκδοση της επιταγής προς τον προμηθευτή, αντίγραφο και φωτοτυπία του σώματος της αντίστοιχης επιταγής [όταν η πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζικής επιταγής]
· Καρτέλες προμηθευτών
· Εγγραφές στο Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων (αν η επιχείρηση τηρεί βιβλία Β κατηγορίας)
· Λογιστικές εγγραφές των τιμολογίων και των εξοφλήσεών τους στο αθεώρητο Γενικό Ημερολόγιο (Προσοχή: όχι μόνο καρτέλες προμηθευτών αλλά εγγραφές με χρήση των λογαριασμών που προβλέπονται στο ΕΓΛΣ)
· Εγγραφές στο βιβλίο παγίων (όπου απαιτείται βάσει του ΚΒΣ)
· Αντίγραφο σύμβασης Leasing εφόσον η επιχείρηση προχωρήσει στην αγορά εξοπλισμού μέσω Leasing και βεβαίωση από την Τράπεζα ότι ο εξοπλισμός έχει περιέλθει στην κυριότητα της επιχείρησης και τιμολόγιο αποπληρωμής
· Σύμβαση δανείου, όταν στο χρηματοδοτικό σχήμα προβλέπεται ή όντως γίνεται χρήση τραπεζικού δανείου

Ειδικότερα,

Για τις δαπάνες κτιριακών παρεμβάσεων:

· Δελτία αποστολής υλικών ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αυτεπιστασίας

Για τις δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού και λογισμικού:

· Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (CMR, Packing List, Documento di Transporto, Bill of Landing – ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς), το απαιτούμενο προτιμολόγιο (Proforma Invoice) και τα αντίστοιχα τραπεζικά εμβάσματα, δηλαδή: Εντολή έκδοσης εντάλματος/ γραμμάτιο είσπραξης όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου παραστατικού και swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου παραστατικού

·Επικυρωμένο αντίγραφο των παραστατικών πώλησης του συγκεκριμένου μηχανήματος ή λοιπού εξοπλισμού από τον κατασκευαστικό οίκο προς τον προμηθευτή του φορέα της επένδυσης και

· Απαλλακτικό ΦΠΑ για τις περιπτώσεις απαλλαγής

Για τις Δαπάνες πρόσληψης και απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού- εργαζομένων σε μειονεκτική θέση:

· Έντυπο Ε7 
· Καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας 
· Αναλυτική Περιοδική Δήλωση 
· Αναγγελία πρόσληψης 
· Βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι ο εργαζόμενος δεν είχε κανονική αμειβόμενη απασχόληση κατά τους προηγούμενους 6 μήνες 
· Φωτοαντίγραφο και των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας του εργαζόμενου 
· Υπεύθυνη Δήλωση του εργαζόμενου ότι δεν έχει παρακολουθήσει δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή επαγγελματική κατάρτιση (ISCED 3), ότι ζει μόνος, έχοντας τη φροντίδα ενός ή περισσότερων εξαρτώμενων μελών.  
· Μισθοδοτικές Καταστάσεις, αποδείξεις είσπραξης μισθοδοσίας, αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο αθεώρητο Γενικό Ημερολόγιο

 

Γ) Για τον τεχνικό έλεγχο:

Για τις δαπάνες κτιριακών παρεμβάσεων

· Οικοδομική άδεια με τα συνημμένα σχέδια ή όποια άλλη μορφή έγκρισης εργασιών απαιτείται από τις πολεοδομικές διατάξεις (π.χ. έγκριση για εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας) ή νόμιμη απαλλαγή είτε από Πολεοδομία είτε με Υ.Δ. θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Διπλωματούχο Μηχανικό μέλους του ΤΕΕ
· Τυχόν σχέδια του χώρου ανάλογα με τις δαπάνες που υλοποιήθηκαν για το έργο
· Φωτογραφίες από τις εργασίες που έλαβαν χώρα
· Τεχνική έκθεση με περιγραφή των εργασιών που έλαβαν χώρα
· Επιμετρήσεις και αναλυτικός προϋπολογισμός κόστους εργασιών
· Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών από αρμόδιο μηχανικό μέλους του ΤΕΕ
· Ανάλυση κόστους σε περιπτώσεις τιμολόγησης εργασιών ειδικών εγκαταστάσεων για τον εξοπλισμό
· Συμβάσεις εκτέλεσης έργου θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ. Οι συμβάσεις είναι επίσης υποχρεωτικές για όλες τις περιπτώσεις έκδοσης ΤΠΥ για εκτέλεση εργασιών (π.χ. εγκατάσταση ηλεκτρολογικών, τοποθέτησης βιομηχανικού δαπέδου, κ.λ.π.).
· Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας μεταγραμμένος στο Υποθηκοφυλακείο. Σε περίπτωση που οι κτιριακές επεμβάσεις υλοποιηθούν σε μη ιδιόκτητο χώρο τότε πρέπει να προσκομιστεί μισθωτήριο συμβόλαιο διάρκειας 8 ή 15 ετών (αν αφορά ανέγερση ή επέκταση κτιρίου) από την ημέρα υποβολής της πρότασης

Για τις δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού:

· Βεβαίωση για το καινουργές, αμεταχείριστο και περί μη παρακράτηση κυριότητας με αναφορά στο serial number του μηχανήματος
· Αντίγραφο πιστοποιητικού CE και δήλωση συμμόρφωσης συνοδευόμενα με τεχνικό φάκελο του μηχανήματος. Επιπλέον των ανωτέρω, μόνο στις περιπτώσεις που το μηχάνημα είναι ιδιοκατασκευή από τον προμηθευτή απαιτείται και πλήρης ανάλυση κόστους

Για τις δαπάνες προμήθειας λογισμικού :

· Άδειες χρήσης λογισμικού (και για τα Windows) ή οι αντίστοιχες βεβαιώσεις των κατασκευαστών για την άδεια χρήσης
· Ανάλυση κόστους και φύλλα τεχνικής εκπαίδευσης σε περιπτώσεις δαπανών παραμετροποίησης και εκπαίδευσης προσωπικού. Για την παραμετροποίηση χρειάζεται και τεχνική έκθεση περιγραφής εργασιών
· Βεβαίωση για το καινουργές, αμεταχείριστο και περί μη παρακράτηση κυριότητας με αναφορά στο serial number του λογισμικού
· Σύμβαση με την επιχείρηση νομίμως θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ (όπου απαιτείται π.χ. για την προμήθεια custom made λογισμικού)

Για τις δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις:

· Αντίγραφο του Καταλόγου Εκθετών
· Φωτογραφίες που την έκθεση στην οποία συμμετείχε η επιχείρηση
· Βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα διοργάνωσης της έκθεσης ότι η επιχείρηση έλαβε μέρος στην έκθεση για πρώτη φορά

Για τις Δαπάνες απόκτησης δικαιωμάτων χρήσης τεχνογνωσίας :

· Σύμβαση με την επιχείρηση νομίμως θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ
· Έκθεση αναφοράς για την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της στην επιχείρηση
· Τυχόν άδειες χρήσης

Για τις δαπάνες συμβούλων & συμβουλευτικών υπηρεσιών :

· Αντίγραφο μελετών, εγχειριδίων (για διαχειριστικά συστήματα)
· Ανάλυση κόστους της ιστοσελίδας
· Σύμβαση με την επιχείρηση νομίμως θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ

Για τις Δαπάνες σύνδεσης – Συμμετοχή σε e-marketpalces :

· Σύμβαση με την επιχείρηση νομίμως θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ

Για τις Δαπάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων :

· Αντίγραφο πιστοποιητικού από διαπιστευμένο φορέα

Προσοχή: Ο ΕΦΕΠΑΕ θα πρέπει να προβεί στην έκδοση του εντάλματος πληρωμής το αργότερο εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Αίτησης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να καταστεί πλήρης ο φάκελος της αίτησης επαλήθευσης – πιστοποίησης, τα όργανα ελέγχου θα είναι υποχρεωμένα να οριστικοποιήσουν την Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης αποδεχόμενα μόνο τις δαπάνες για τις οποίες υπάρχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες θα απορρίπτονται. ). Σημειώνεται, επίσης, ότι η παρουσία του Υπευθύνου Έργου εκ μέρους του δικαιούχου καθ' όλη τη διάρκεια της πιστοποίησης είναι υποχρεωτική και αποτελεί κατά βάση προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου

Δ) Για την πληρωμή της αναλογούσας επιδότησης

· Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων και ασφαλιστικών εισφορών
· Πρακτικό όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση, εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση, ως εξής:
o Πρακτικό Δ.Σ. για Α.Ε.
o Πρακτικό Γ.Σ. για Ε.Π.Ε.
o Υπεύθυνη δήλωση από διαχειριστή για Ε.Ε., Ο.Ε και ατομική επιχείρηση, διαφορετικά
o Σύμβαση εκχώρησης με Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα
· Τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης της εταιρείας (και ΦΕΚ προκειμένου για Α.Ε. και ΕΠΕ)
· Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας (Νομαρχία για Α.Ε. και Πρωτοδικείο για τις υπόλοιπες εταιρείες)  περί μη περαιτέρω τροποποιήσεων του καταστατικού
· Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη αίτησης για πτώχευση
· Πιστοποιητικό μη θέσης σε εκκαθάριση
· Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση
· Μετοχική σύνθεση και σύνθεση του Δ.Σ
· Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων § 3 του άρθρου 12 του ΠΔ 186/26-5-92)

 

Επισημαίνεται ότι τα προαναφερθέντα στην Ομάδα Δ δικαιολογητικά δεν αποτελούν προαπαιτούμενα για την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων της επαλήθευσης – πιστοποίησης, αλλά χρειάζονται προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή της αναλογούσας επιδότησης. Η επιχείρηση καλείται να μεριμνήσει για την έγκαιρη έκδοσή τους καθώς η έκδοση του εντάλματος πληρωμής πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Αίτησης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης.

 


baneraki


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ΑνάπτυξηςPICTURED: Editor selections from the past week in Asia By Associated Press Published: 08:15 EST, 20 June 2016 | Updated: 08:16 EST, 20 June 2016 Bangladesh detained thousands in a crackdown on extremists, but the action drew widespread criticism because most detainees were accused only of petty crimes. In other photos from around Asia last week, an 11-year-old Bangladeshi boy worked at a metal factory on World Day Against Child Labor. Indian Muslim students, meanwhile, practiced yoga ahead of International Yoga Day. A motorist pushed his car through a flooded area as days of torrential rain in southern China killed dozens of people and displaced tens of thousands of residents. pre bonded hairFILE- In this June 13, 2016, file photo, Bangladeshi men detained as part of a crackdown on extremists look out from a prison van outside a court building in Dhaka, Bangladesh. A crackdown on Islamist militants and crime in Bangladesh has drawn international criticism after thousands accused of petty crimes were jailed. Rights groups and analysts say the government may be trying to prove too much, too fast, in its fight against violent Islamists, while the opposition accuses it of staging the law enforcement raids to stomp out political dissent. (AP Photo, File) Some Filipinos got a taste of the war against crime that President-elect Rodrigo Duterte has vowed to wage when police rounded up children and drunk, shirtless men roaming metro Manila. Holding up glow sticks in Singapore, people paid tribute to the victims of the mass shooting last week at a gay club in Orlando, Florida. And in Beijing, a police officer directed traffic in the rain as dignitary's motorcade sped past.

This gallery was curated by Associated Press photo editor Karly Domb Sadoff in Bangkok. FILE - In this Sunday, June 12, 2016, file photo, Imran, 11, works at a factory that makes metal utensils in Dhaka, Bangladesh. The World Day Against Child Labor, which was initiated in 2002 by the International Labor Organization to highlight the plight of child laborers, is observed across the world on June 12. (AP Photo/A.M. Ahad, File) FILE - In this Tuesday, June 16, 2016, file photo, Mohammed Rana embroiders a dress to be sold ahead of Eid al-Fitr, in Dhaka, Bangladesh. Muslims all over the world buy new clothes or try to wear the best that they have to celebrate Eid al-Fitr. (AP Photo/A.M. Ahad. File) FILE - In this Wednesday, June 15, 2016, file photo, Indian Muslim students practice yoga ahead of International Yoga Day celebrations, at a school in Ahmadabad, India. The second International Yoga Day will be celebrated on June 21, 2016, when thousands of people across the country will join Indian Prime Minister Narendra Modi leading a yoga session in the northern Indian city of Chandigarh. (AP Photo/Ajit Solanki, File) FILE - In this , Friday, June 17, 2016, file photo, muslims pray on the second Friday of the holy month of Ramadan in Dhaka, Bangladesh. Observant Muslims abstain from eating and drinking from dawn to dusk for the entire month of Ramadan. (AP Photo/ A.M. Ahad, File) FILE - In this June 15, 2016 file photo, a motorist pushes his car through a flooded section of roadway in Jiujiang in southern China's Jiangxi province. A week of torrential rain in southern China has killed dozens of people and displaced tens of thousands of residents, including many in China's poor, remote regions. (Chinatopix via AP) CHINA OUT remy hair extensionsFILE - In this Wednesday June 8, 2016 file photo, a Filipino man is apprehended by police for being shirtless during an operation in Manila, Philippines. In a crackdown, dubbed ¿Oplan Rody," bearing Duterte¿s name, police rounded up hundreds of children or their parents to enforce a night curfew for minors, and take away drunk and shirtless men roaming metropolitan Manila's slums. The poor, who were among Duterte¿s strongest supporters, are getting a foretaste of the war against crime he has vowed to wage. (AP Photo/Aaron Favila) FILE - People raise glow sticks, since open flames are banned in Singapore parks, as they gather for a vigil in remembrance of the Orlando shooting victims on Tuesday, June 14, 2016, in Singapore. The mass shooting at a gay club in Orlando, Florida, has galvanized LGBT people in Singapore, where a vigil was held Tuesday to express solidarity with the victims. (AP Photo/Wong Maye-E) FILE - The facade of the Uptown Mall is lit with rainbow colors to pay tribute to the victims of the Orlando, Fla. mass shooting Thursday, June 16, 2016 at the upscale Bonifacio Global City in Taguig east of Manila, Philippines Thursday, June 16, 2016. A gunman, later identified as Omar Mateen, opened fire inside a crowded gay nightclub early Sunday in Orlando, Fla. (AP Photo/Bullit Marquez) FILE - Camels are led along Bondi Beach as part of Bondi Winter Magic Festival in Sydney, Australia, Sunday, June 19, 2016. The festival runs from June 19 until July 31. (AP Photo/Rob Griffith) FILE - A police officer directs traffic in the rain as a dignitary's motorcade passes through an intersection in central Beijing, China, Friday, June 17, 2016. Although Beijing is in a semi-dry climate, it receives much of its annual precipitation during the summer months. (AP Photo/Mark Schiefelbein) Sorry we are not currently accepting comments on this article.

Chris Rock's 33-year-old girlfriend Megalyn Echikunwoke flashed a diamond ring on her wedding finger on Saturday evening while at the Apollo in the Hamptons 2016 party in New York City. The timing is interesting as the next day the comedian finalized his divorce from wife of 20 years, Malaak Compton-Rock. The ring - a yellow gold double band with a small diamond - could be an engagement ring. As PageSix revealed on Thursday, a friend shared a clear image of the ring and added it was time to celebrate 'new beginnings,' strongly suggesting the standup could be on his way to another marriage. Bling it on! Chris Rock's girlfriend Megalyn Echikunwoke flashed diamond ring on wedding finger on Sunday the night before his divorce was finalized from wife of 10 years Malaak 'Last night we celebrated new beginnings . . . #lovewins,' the unidentified friend wrote in the caption. The site pointed out Echikunwoke seemed to take a dig at Malaak when she replied 'Bye, Felicia,' which is a catchphrase that pretty much translates to 'don't let the door hit you on the way out,' only not as polite. A friend added crying-laughter emojis. perruques cheveux naturelsThey look good together: The standup and Echikunwoke at the Governor's Ball at the 88th Academy Awards back in February; she does not appear to have the ring on here The post was then taken down. The beauty glowed as she held onto Rock, who was also in great spirits. She had on a lovely floral-print dress with spaghetti straps and her hair was worn down over her bare shoulders. A source told PageSix, 'she always wears that ring,' which appears to be true as she has had it on several times in the past six months. They have been dating for one year and she lives at his New Jersey home. The last one: Rock and Malaak back in 2014; they have two daughters together and have raised an adopted daughter as well

His rep then said Chris was '100 percent' not engaged. On Monday Chris and Malaak both appeared in a New Jersey courtroom to finalise the split, reported TMZ. The 51-year-old comic actor and his wife - who have been separated since 2014 -have two daughters Lola Simone, 14 and  Zahra Savanna, 12. Chris and Malaak Compton-Rock also appear to have been raising eight-year-old Ntombi, who first came to live with them from South Africa when she was six months old, according to the website, although details are unclear. In divorce papers, Malaak listed Ntombi-futhi Samantha as a dependent along with the Rocks’ two biological daughters. The kids: Chris with Malaak and children Lola, Zahra Savanna and Ntombi at the Madagascar 3: Europe's Most Wanted premiere in NYC in 2012 She stated that in addition to their two children, there is a child 'who has resided with the parties since before her first birthday.' But rather mysteriously, a spokesman for Chris told TMZ he does not have an adopted child. perruques cheveuxTMZ previously reported that back in 2008, the family took in Ntombi who remained in their house and was subsequently enrolled in a local school. She mingles with the big guns: Chris and Megalyn with Harvey Weinstein at the Apollo party The site added that the girl's parents were thought to be unemployed and from South Africa, although it is not known why she was living with the Rock family. They add that when Chris and Malaak began divorce proceedings, Chris maintained contact with his two biological daughters. However their divorce case is sealed so it is not known what settlement was reached. Meanwhile, Chris began dating actress Megalyn earlier this year. Megalyn, who has had recurring roles in 24, ER, CSI Miami, The 4400, 90210 and Damien, was most recently featured as the animal-powered Vixen in the TV series Arrow.

Madonna surprised fans with an unexpected appearance at a 25th anniversary screening of her documentary Truth Or Dare on Wednesday. The superstar showed up at the event held at the Museum of Modern Art in Manhattan to the delight of the 400 or so in the audience. The 58-year-old pop culture icon shared a couple of photos on her Instagram showing her standing between two on-screen images of herself from her Blond Ambition tour of 1990. 'Surreal moment!' she wrote alongside the picture. lace front wigsScroll down for video 'Surreal moment!' Madonna surprised fans at a 25th anniversary screening of documentary Truth Or Dare and posed next to images of herself from the 1990 Blond Ambition Tour Madonna: Truth Or Dare was first released in May 1991 and followed the Material Girl on tour and showed her behind-the-scenes with then-boyfriend Warren Beatty, praying with her backup dancers and facing arrest for public indecency at her concert in Toronto, Canada. 'So many freedoms we take for granted that we did not have then. Thank you Alek Keshishian. We changed history with this film.!' Madonna wrote.

Keshishian directed the film that was shot in black and white. Who's that girl? The pop icon, who just turned 58, delighted the 400 or so fans gathered to watch the film at the museum Of Modern Art in Manhattan on Wednesday Demure: Madonna wore an off-he-shoulder red dress with white floral detailing and cinched at the waist with a black band for her surprise appearance Sharing 'a kiki': She was accompanied by her daughter Lourdes 'Lola' Leon, 19 cosplay wigsIn a second photo shared via her Instagram, she's seen sharing 'a kiki' with daughter Lourdes Leon or Lola as she calls her. Madonna wore a red off-the-shoulder dress with a flounce neckline and black spaghetti straps. The frock features white floral detailing, half-sleeves and was cinched under the bust with a black band. She added a matching black and white floral patterned purse and wore her signature blonde hair styled in loose waves to her shoulders. Madonna had just returned from a birthday trip to Cuba with Lola, 19, and adopted children, 10-year-olds David and Mercy. Truth Or Dare AKA In Bed With Madonna showed behind-the-scenes footage of the singer including candid moments with then-boyfriend Warren Beatty and prayer circles with her dancers Getaway: Madonna recently celebrated her 58th birthday with a trip to Cuba accompanied by daughter Lola, 19, and her adopted children David and Mercy, both 10

porn